TÜV SÜD Czech upozorňuje na časté chyby ve značení chemických látek a přípravků | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


TÜV SÜD Czech upozorňuje na časté chyby ve značení chemických látek a přípravků


Praha 1.února 2012. Chemické látky a přípravky, které představují chemické riziko pro spotřebitele, jsou častým předmětem kontrol příslušných kontrolních orgánů. To, že jejich výsledky nejsou zrovna uspokojivé, může potvrdit i společnost TÜV SÜD Czech na základě svých zkušeností při expertní činnosti související s dovozem a uváděním chemických látek a přípravků na trh. Výrobcům a dovozcům nebezpečných směsí a detergentů navíc od 1. ledna tohoto roku, kdy nabyl účinnosti nový chemický zákon, přibývají nové informační povinnosti.

Výrobci a dovozci chemických látek a přípravků často podceňují problematiku správné klasifikace, značení a balení svých produktů. Informace uvedené na obalech a v bezpečnostních listech jsou často v rozporu s příslušnou chemickou legislativou. Nejvýznamnějším prohřeškem bývá chybná klasifikace směsí z hlediska jejích nebezpečných vlastností, a tím také špatné použití grafických výstražných symbolů, případně jejich hmatatelných ekvivalentů pro osoby nevidomé nebo se zhoršeným zrakem. Smyslem značení je přitom včasná a dostatečná informovanost o rizicích, která jsou s látkou nebo směsí spojena. Tyto informace slouží jak běžným spotřebitelům, profesionálním uživatelům, tak zdravotníkům. Časté chyby se objevují také v používání standardních R- a S-vět, které označují specifickou rizikovost, resp. pokyny pro bezpečné zacházení. Tyto věty buď na označení výrobku úplně chybí, nebo nejsou v souladu s příslušným předpisem, případně nejsou uvedeny v českém jazyce.

„Často se setkáváme se špatnou informovaností zejména u dovozců chemických přípravků z Číny, USA a dalších zemí mimo EU. V mnoha případech jsme byli nuceni překlasifikovat směs na nebezpečnou. Narazili jsme i na případy, kdy výrobce z členského státu EU neklasifikoval směs jako toxickou, ačkoli obsahovala látku, která patří v EU mezi omezené a má teratogenní účinky.“ uvedla Soňa Hykyšová, manažerka pro životní prostředí společnosti TÜV SÜD Czech. Každý dovozce by se proto měl důkladně seznámit s potenciálními riziky souvisejícími s dovozem produktů spadajících pod působnost chemické legislativy, včetně finančních nákladů souvisejících s potenciální registrací podle nařízení REACH. Nezbytné je vyžádat si od výrobce veškeré podklady nutné pro správnou klasifikaci směsi. V případě překladů bezpečnostních listů je klíčová kontrola ve vazbě na aktuální legislativu. Prostý, byť jazykově bezchybný, překlad zahraničních listů nelze použít.

Dozorem nad dodržováním povinností vyplývajících z chemické legislativy se zabývá několik kontrolních orgánů, mimo jiné také ČIŽP, jejíž kontroly se zaměřují na kontrolu obsahu určitých nebezpečných látek ve směsích nebo předmětech, ale také např. na dodržování správné minimální velikosti grafických symbolů a jejich popisu.

Na výrobce, dovozce a distributory některých nebezpečných směsí a detergentů se vztahuje nová informační povinnost vyplývající z nového chemického zákona č. 350/2011 Sb., který nabyl účinnosti 1. ledna 2012. Povinnost podávat informace je vždy do 45 dnů od prvního uvedení směsi nebo detergentu na trh. Informace se podávají Ministerstvu zdravotnictví prostřednictvím informačního systému CHLAP. Oznámené informace slouží k rychlé pomoci v případě ohrožení osob a jsou přístupné pouze pracovníkům Toxikologického informačního střediska. Další povinností, která je v tomto roce aktuální, je povinnost uvádět v oddíle 3 bezpečnostních listů směsí také klasifikaci látek podle nařízení CLP a tudíž použít formát bezpečnostního listu podle I. přílohy nařízení komise EU 453/2010. V praxi to znamená nutnost revize bezpečnostních listů, pokud již nejsou dle těchto zásad zpracovány.

Kontakt:

Tereza Fricová
PR & Marketing Manager
tereza.fricova@tuv-sud.cz
http://www.tuv-sud.cz/
+420 725 852 162
+420 239 046 906


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 1. 2. 2012 15:12
Kategorie: Energetika a průmysl
Název zdroje: TÜV SÜD Czech s.r.o. (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Společnost TÜV SÜD je světově uznávanou autoritou v oblastech konzultace, testování, inspekce, certifikace a vzdělávání. S více než 600 pobočkami po celém světě dosahuje obratu přes 1,27 mld. eur ročně.

V ČR působí TÜV SÜD od roku 1995, a to v devíti regionálních kancelářích. Svým klientům společnost TÜV SÜD nabízí široké portfolio služeb od oceňování nemovitostí podle mezinárodních a náročných standardů, certifikace výrobků, služeb a systémů managementu přes inspekční činnosti, testování a schvalování vozidel, počítačové simulace, konzultační služby až po odborné vzdělávání.

Více informací: http://www.tuv-sud.cz
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.