Požár tržnice – postup správce majetku města | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Požár tržnice – postup správce majetku města


V pátek dne 26.02.2010 shořela v Lanškrouně městská tržnice. S postupem prací souvisejících s touto událostí seznámil správce městské tržnice pan Švarc radu města. Protože se jedná o událost, o kterou se zajímá i široká veřejnost zveřejňujeme zprávu určenou členům rady města i touto cestou.

Postup odboru právního a majetku – oddělení technické správy nemovitostí v souvislosti s požárem městské tržnice:
Pátek 26.02.2010
• Správce městské tržnice, vedoucí oddělení technické správy nemovitostí, Jiří Švarc převzal odpovědnost za požářiště z titulu funkce správce objektu a byl pověřen vedením města k jednání s vyšetřovateli.
Sobota 27.02.2010
• Správce městské tržnice spolupracoval s vyšetřovateli kriminální policie a hasičů.
• Byl přivolán statik - Ing. Vojtěch Zábojník, který shledal konstrukce labilními a umožnil vstup vždy jen jednomu technikovi za přísných bezpečnostních opatření. Konstatoval, že konstrukce hrozí pádem.
• Na požádání vyšetřovatelů byla správcem tržnice policii předložena platná revizní zpráva o stavu elektroinstalace.
• Vyšetřování nebylo ukončeno a dohled nad požářištěm nadále zajišťovala Policie ČR.
Neděle 28.02.2010
• Správce městské tržnice spolupracoval s vyšetřovateli kriminální policie a hasičů a jejich elektrotechniky.
• Správce poskytnul informace o mimořádné kontrole elektroinstalace v tržnici. Kontrola byla provedena elektrikářem – zaměstnancem společnosti Městský bytový podnik Lanškroun, s. r. o. před čtrnácti dny (doloženo svědectvím nájemců, výkazem práce atd.).
• Vyšetřování bylo ukončeno ve 13.00 hodin.
• Správce písemně převzal odpovědnost města za bezpečnost v okolí požářiště.
• Spolupráce s velitelem Městské policie Lanškroun - Janem Schleglem. Velitel zajistil nepřetržitý dohled nad zbytky objektu strážníky městské policie.
• Spolupráce s technikem společnosti Technických služeb Lanškroun, s. r. o., Pavlem Reinerem. Byly umístěny zábrany a zbytek objektu byl ohrazen.
• Na základě doporučení statika rozhodl správce nemovitosti o pondělním strhnutí nestabilních konstrukcí. Provede společnost Technické služby Lanškroun, s.r.o. Stanovení bezpečného postupu demolice.
Citace ze zprávy statika:
Vizuálně jsem prohlédl stav objektu. Nosnou konstrukci tvořila dřevěná konstrukce, která vynášela tvrdou krytinu z tašek typu BRAMAC.
Nosné i nenosné prvky stavebního objektu jsou požárem natolik poškozené, že přestaly působit definovatelné statické vazby. Na konstrukci došlo k částečnému zborcení a další již i samovolné lze očekávat.
Do prostoru tržnice je nutné zamezit jakýkoliv vstup a pohyb lidí.
Vstup na spáleniště technické skupiny policie a hasičů ČR lze povolit jen za dodržení přísných bezpečnostních podmínek. Je třeba dodržet především následující požadavky:
- průzkum se může provádět v jednotlivých skupinách
- skupinu musí tvořit poučené a odborně způsobilé osoby
- každý člen skupiny provádějící vlastní průzkum na spáleništi musí být vizuálně jištěn další odborně zdatnou osobou
- doba průzkumu musí být zkrácena na co nejkratší čas.
Při jakékoliv další geometrické změně současného stavu konstrukce bylo dohodnuto, že budu na místo požáru opět přivolán.
Konstrukce je v takovém stavu, že po provedení nutného průzkumu, je nutné zbývající konstrukce neprodleně odstranit!
• Správce tržnice posoudil možnosti záchrany materiálu ze střechy. Okapy jsou pokroucené a při stáří 15 let jsou bez ceny. Střešní tašky (poškozené pouze částečně prasklinami, okouřené) by zřejmě bylo možné použít na zastřešení provizorních staveb města. Nebyl však nalezen způsob, jak střechu rozebrat a neohrozit životy pracovníků.
Pondělí 01.03.2010
• Zděná část směrem k Lidlu se zhroutila při stržení střechy. Zděná část k ul. 5. května bude sanována a o jejím dalším osudu rozhodnou orgány města.
• Vedoucí kanceláře starosty a tajemníka Ing. Petra Brejšová informovala správce nemovitosti o pojištění nemovitosti. Sdělila mu, že pojišťovna byla předběžně informována o pojistné události. Tržnice je pojištěna na novou hodnotu 5 mil. Kč u Generali Pojišťovny a. s. Pojistné bude městu vyplaceno po uzavření vyšetřování ze strany policie a hasičů a po předání veškerých potřebných dokumentů ze strany města. Vzhledem k tomu, že se jedná o totální škodu, očekává vyplacení plné částky. V případě, že se podaří najít viníka celé události, bude na něm škodu vymáhat pojišťovna, nikoli město.

Z podkladů Jiřího Švarce, odbor právní a majetku zpracovala Ing. Petra Brejšová, kancelář starosty a tajemníka

Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 2. 3. 2010 7:47
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.