Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku a předejděte sporům se sousedy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Nechte si zpřesnit hranice svého pozemku a předejděte sporům se sousedy


Vlivem nejednotného původu katastrálních map na našem území a různé přesnosti zaměřování změn v minulosti obsahuje katastr nemovitostí údaje o poloze lomových bodů hranic pozemků s různou polohovou přesností, na které závisí i míra spolehlivosti výsledku případného vytyčení hranice podle údajů katastru a přesnost evidované výměry.

Dokud sousedé užívají pozemky ve vzájemné shodě, případná nižší přesnost údajů katastru nemovitostí o společné hranici jim nečiní praktické komplikace. V případě sporu o průběh hranice pozemku však mohou přesnější údaje katastru významným způsobem přispět k urovnání tohoto sporu.
Nejprve je nutné si vyjasnit, jak přesné údaje o pozemku katastr nemovitostí aktuálně obsahuje. Pokud evidované údaje nejsou dostatečně spolehlivé, je třeba posoudit, zda je reálné se sousedy dosáhnout shody na průběhu hranice.
Pokud by zpřesnění mělo být realizováno v souvislosti s jinou změnou, například s dělením pozemku, informace o přesnosti údajů katastru o hranicích děleného pozemku a o možnosti a podmínkách jejich zpřesnění může nejsnadněji poskytnout vyhotovitel geometrického plánu. V ostatních případech je možné přesnost údajů zjistit nahlédnutím do katastru nemovitostí na příslušném katastrálním pracovišti.
Katastrální zákon umožňuje zapsat do katastru nemovitostí přesnější údaje o poloze takové stávající hranice pozemků, na jejímž průběhu se vlastníci shodují, a zpřesnit v katastru evidované výměry pozemků. Zápis provede katastrální úřad na podkladě ohlášení učiněného minimálně jedním z vlastníků. Ohlášení musí být doloženo souhlasným prohlášením všech vlastníků dotčených pozemků. Neoddělitelnou součástí tohoto souhlasného prohlášení o shodě na průběhu hranice musí být geometrický plán, ve kterém jsou souřadnice lomových bodů určeny s potřebnou přesností. Vyhotovení geometrických plánů provádí soukromé zeměměřické firmy.
Údaje o hranicích pozemků je možné zpřesnit dvěma způsoby. Pokud vlastníci mají označeny nesporné hranice pozemků v terénu (zdmi, ploty, hraničními znaky v lomových bodech), zeměměřič tyto hranice zaměří, a po porovnání s dosavadními méně přesnými údaji vyhotoví geometrický plán. Pokud vlastníci polohu hranic neznají, je nutné nejprve provést vytyčení, na jehož podkladě teprve může být vyhotoven geomet¬rický plán a sepsáno souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranic pozemků. Je-li zpřesňován lomový bod, který leží na styku hranic více pozemků (trojmezí, čtyřmezí atd.), souhlasné prohlášení musí učinit všichni vlastníci pozemků, kterým je tento bod společný.
Podrobné informace o stavu a vývoji mapového fondu na našem území naleznete na internetových stránkách http://www.cuzk.cz. Na těchto stránkách lze také získat informace o obnově katastrálního operátu v daném katastrálním území.
Kontakt:

Mgr. Lenka Krupková
tisková mluvčí města Otrokovice
lenka.krupkova@muotrokovice.cz
www.otrokovice.cz
723606758
577680449


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 20. 1. 2011 12:22
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Město Otrokovice (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Město Otrokovice leží v západní části Zlínského kraje, na rozhraní tří regionů: Valašska, Slovácka a Hané - a tak se i v povaze našich obyvatel snoubí hanácká rozvážnost s valašsky tvrdou pracovitostí a slováckým temperamentem. Naše město vzniklo spojením někdejších samostatných obcí Otrokovice a Kvítkovice.

Otrokovice jsou moderním průmyslovým sídlem, jehož rozvoj byl založen ve třicátých letech 20. století výstavbou Baťových závodů a dynamiku nabral v sedmdesátých letech minulého století v souvislosti s otevřením nové pneumatikárny. V současné době je město Otrokovice se svými téměř 19 tisíci obyvateli šestým největším městem Zlínského kraje a je centrem mikroregionu zahrnujícího obce s celkovým počtem téměř 35 000 obyvatel. Svou polohou na důležitých silničních a železničních tazích jsou Otrokovice vstupní branou Zlínského kraje.

Občan města i jeho návštěvník tady najde příjemné místo k bydlení a práci, ale také k rekreaci, sportu a zábavě, místo s širokou nabídkou vzdělávacích možností a služeb.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.