Město Lanškroun dokončuje nový územní plán | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Město Lanškroun dokončuje nový územní plán


Město Lanškroun chystá nový územní plán, který nahradí dosud platný dokument vydaný před čtrnácti lety. Na konci letošního září se ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Lanškroun konalo veřejné projednání upraveného návrhu nového územního plánu Lanškroun s výkladem zpracovatelské firmy Regio projektový ateliér s.r.o.

Právě při veřejném projednání mohly být naposledy uplatněny připomínky veřejnosti a námitky vlastníků pozemků a staveb dotčených návrhem územního plánu. Celkem bylo podáno 14 námitek k návrhu územního plánu, které budou ve spolupráci s projektantem územního plánu a případně s dotčenými orgány vyhodnoceny a předloženy k rozhodnutí zastupitelstvu města.
Ing. Pavel Martinec, vedoucí odboru stavební úřad uvedl, že námitky se týkaly nejčastěji požadavků na změny pozemků z nezastavitelných ploch na plochy určené k zastavění, nesouhlasu s komunikací navrženou v blízkosti pozemků namítajících, nesouhlasu s plochou výroby, která sousedí s plochou pro bydlení.
Zastupitelstvo rozhodne, kterým námitkám se vyhoví a kterým nikoliv. Na základě rozhodnutí o námitkách bude zpracován tzv. „čistopis“ územního plánu, který bude předložen zastupitelstvu ke konečnému schválení.
Nový územní plán po vydání zastupitelstvem města nahradí stávající územní plán sídelního útvaru Lanškroun z roku 1997 a stane se závazným dokumentem pro rozhodování v území, zejména pro vydávání územních rozhodnutí a stavebních povolení.
Ing. Pavel Martinec doplňuje: „Na novém územním plánu pracují úředníci i projektanti už od roku 2009, fázi veřejného projednání územního plánu předcházelo stanovení hlavních cílů a požadavků na zpracování návrhu územního plánu v zadání, které bylo po projednání schváleno zastupitelstvem města v září roku 2009.
Na základě schváleného zadání projektant zpracoval v první polovině roku 2010 první návrh územního plánu včetně hodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území.
Následně po předání byl návrh územního plánu zveřejněn na webových stránkách města (http://www.lanskroun.eu/cz/urad/uzemni-planovani/up-lanskroun/) a v souladu se stavebním zákonem bylo zahájeno projednání návrhu územního plánu s dotčenými orgány, krajským úřadem, sousedními obcemi a ostatními dotčenými organizacemi. Po vyhodnocení stanovisek, vyjádření a připomínek byl návrh územního plánu upraven a upravený návrh byl následně projednán s veřejností.
Starostka města Mgr. Stanislava Švarcová doplňuje: Návrh územního plánu byl projednán i v jednotlivých komisích rady města. Nad rámec povinností stanovených ve stavebním zákoně, uspořádal městský úřad v druhé polovině loňského roku i besedu o návrhu územního plánu pro veřejnost.“

Poznámka
Definice územního plánu: Územní plán je dokument, kterým se stanovuje základní koncepce rozvoje města, ochrana jeho hodnot, plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepce veřejné infrastruktury (dopravní a technické infrastruktury, občanského vybavení a veřejných prostranství). Součástí ÚP je vymezení zastavěného území, zastavitelných ploch, ploch přestavby, ploch pro veřejně prospěšné stavby a opatření. ÚP stanovuje podmínky pro využití všech ploch a koridorů pro celé správní území města (hlavní využití, přípustné využití a nepřípustné využití). ÚP se skládá z textové části a grafické části, kterou představují výkresy.
Kontakt:

Drahomíra Lišková
Referentka kanceláře starosty a tajemníka
drahomira.liskova@mulanskroun.cz
www.lanskroun.eu
465 385 226


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 14. 10. 2011 12:24
Kategorie: Veřejná správa
Název zdroje: Město Lanškroun (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Územně samosprávní celek
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.