Premiér Nečas: Česko bude rozvíjet jádro i energetickou spolupráci se sousedy | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


Premiér Nečas: Česko bude rozvíjet jádro i energetickou spolupráci se sousedy


Vystoupení předsedy vlády ČR při zahájení Česko-saské energetické konference v Drážďanech 7. října 2011.

Vážený pane premiére Tillichu, vážený pane místopředsedo vlády, dámy a pánové,

je mi ctí a potěšením, že mohu - spolu s panem premiérem Tillichem - zahájit první česko-saskou energetickou konferenci.

Energetika je bezesporu jedním z klíčových aspektů pro konkurenceschopnost celé evropské ekonomiky a tedy i důležitým tématem česko-německých vztahů, v nichž Sasku náleží velmi významný podíl.

Spolková republika Německo je nejen nejvýznamnějším zahraničním investorem v České republice, ale také naším nejvýznamnějším obchodním partnerem, s podílem přes 29% na celkovém obratu českého zahraničního obchodu. V případě exportu je význam Německa pro ČR ještě vyšší – přes 32% našeho vývozu směřuje právě do Německa.

Vzájemný obchod našich zemí má dlouhodobě rostoucí trend, který byl krátkodobě přerušen pouze v roce 2009 v důsledku hospodářské krize. Aktuální ukazatele již znovu dokládají pozitivní vývoj a nárůst vzájemné obchodní výměny (za leden až červenec 2011 nárůst o 20,8% oproti loňskému období), což nás velmi těší.

Svobodný stát Sasko přitom mezi 16 spolkovými zeměmi představuje 5. největšího obchodního partnera (s podílem 6,8 % na celkovém obchodu ČR se SRN).

Česko a Sasko: partneři na mnoha úrovních

Věřím, že k dalšímu rozvoji vzájemného obchodu obou zemí přispějí – kromě podpory ze strany státní správy i další aktivity, ke kterým se řadí i otevření pobočky Sdružení českých podniků v Německu, která zahájila činnost v Drážďanech v červnu letošního roku.

Díky své bezprostředně blízké poloze je Sasko jedním z klíčových sousedů ČR, a mne velmi těší, že se Saskem sdílíme stejný pohled na řadu regionálních, ale i evropských a mezinárodních otázek dnešní doby. V posledních 20 letech intenzivně pracujeme na rozvoji vzájemných vztahů. Dnes nás díky tomu pojí konkrétní, hmatatelná spolupráce nejen v průmyslu a obchodu, ale také v kultuře, ve vědě a výzkumu. Rozvíjejí se též studentské i kulturní výměny; také turistika mezi našimi zeměmi vzkvétá.

Je to právě tato síť intenzivních kontaktů, která dává našemu sousedství přirozený obsah a zároveň jej činí tak dynamickým.

Česko je pro jádro …

Energetika je jedním z vysoce aktuálních témat dnešní doby a partnerství tak blízké a intenzivní, jako je naše česko-saské, mu musí věnovat pozornost.

V současné době panuje v evropském energetickém sektoru velká nejistota ohledně dalšího vývoje, a pro energetické společnosti je velmi složité investovat do jakéhokoliv zdroje, ať už se jedná o jaderný, plynový, či obnovitelný. To vše v době, kdy se v evropských zemích přibližuje ke konci své životnosti mnoho až doposud páteřních zdrojů pro výrobu elektrické energie, což je i případ České republiky.

Právě proto, abychom byli i nadále schopni zajistit své potřeby elektrické energie a zároveň pokračovat v úsilí za snižování emisí skleníkových plynů, a to vše na ekonomicky udržitelném základě, rozhodli jsme se pro další rozvoj jaderné energetiky v České republice.

Jsem přesvědčen, že toto rozhodnutí nebude bránit pokračování těsné spolupráce mezi ČR a Německem v energetické oblasti. V rámci EU náleží rozhodování o složení domácího energetického mixu do suverénních pravomocí členských států. Proto ČR naprosto respektuje rozhodnutí Německa vzdát se jaderné energie. Na druhou stranu bychom rádi, aby také Německo respektovalo naše rozhodnutí i nadále pokračovat v rozvoji jaderného sektoru.

Naším společným úkolem zůstává dosažení ekonomické, investiční, technické, bezpečnostní a ekologické stability a udržitelnosti evropského energetického sektoru. Stejně tak je naší prioritou zajištění podmínek pro jeho další bezproblémový rozvoj.

… i hnědé uhlí

Je přirozené, že každá země klade důraz na využití domácích energetických zdrojů. Českou republiku a Sasko v tomto ohledu pojí význam, který v našem energetickém mixu patří hnědému uhlí.

Tento zdroj energie, mnohými opomíjený a označovaný jako neperspektivní, se v obou zemích nalézá ve značných zásobách, které jsou zároveň snadno dosažitelné.

Hnědé uhlí může, spolu s budoucím využitím dalších domácích zdrojů (černé uhlí, uran a OZE), významně přispět k posílení energetické bezpečnosti a soběstačnosti našich zemí a udržovat dovozní energetickou závislost na přijatelné úrovni.

Měli bychom se tedy snažit jej využít s co největší účinností a s co nejnižšími dopady na životní prostředí. Ocenili bychom proto širší spolupráci se saskou stranou v oblasti hnědého uhlí, ať již formou výměny zkušeností stran nejlepších dostupných technologií, včetně zachytávání a ukládání uhlíku (CCS), tak ve formě spolupráce v oblastech energetické účinnosti, zahlazování důlních škod a přirozeně také v oblasti výzkumu a vývoje.

Pro Českou republiku samozřejmě nejsou jaderná energetika a hnědé uhlí jedinými zdroji, na jejichž rozvoj se soustředíme. ČR již v minulosti investovala do masivního rozvoje obnovitelných zdrojů, v čele se solární energií. Podpora energie z těchto zdrojů si i do budoucna vyžádá náklady v řádu miliard EUR, a je zřejmé, že Česká republika si nemůže dovolit podobně velkorysý postup dále rozšiřovat.

Přesto však věříme, že energie z obnovitelných zdrojů má budoucnost a že se bude stávat čím dál více konkurenceschopná i bez dotací – a rádi poté využívání energie z obnovitelných zdrojů dále rozšíříme.

Energetičtí partneři

Klíčovou roli v tomto směru bude hrát výzkum nových technologií, především v oblasti skladování elektřiny. Rádi se na něm budeme podílet spolu se Saskem, resp. Německem a dalšími partnery.

Domnívám se, že vzhledem k podobným klimatickým podmínkám bychom mohli společně koordinovat také vývoj, resp. užití vhodných větrných turbín pro vnitrozemské podmínky, podobně fotovoltaická a solární zařízení.

Společně se můžeme věnovat i zajištění co nejvyšší energetické bezpečnosti a soběstačnosti našich zemí posilováním energetických sítí a dalších liniových staveb mezi ČR a Saskem. Česká republika již dnes masivně investuje do přenosové soustavy, a velká část těchto sítí pomůže jak nám, tak i našim sousedům. V tomto směru máme zájem o prohlubování mezinárodní spolupráce v rámci jednotlivých provozovatelů přenosových soustav za účelem zvýšení investic do přenosové infrastruktury a zvýšení míry koordinace.

Další oblastí naší možné spolupráce v oblasti energetiky je projekt „Rozšíření, resp. prodloužení ropovodu Družba do rafinérie Spergau“, kterým by byla zajištěna přeprava ropy do rafinerie v Sasku prostřednictvím české části ropovodu Družba a ropovodu IKL.

Česká státní akciová společnost MERO ČR, a. s., je v současné době připravena řešit tuto záležitost především po technické stránce a hledat tu nejvhodnější z možných variant.

Zásadním determinantem realizace tohoto projektu je volná disponibilní kapacita ropovodu TAL, která je odhadována minimálně na cca 4 mil. tun ročně pouze pro potřeby rafinérie Spergau). Významným aspektem tohoto projektu jsou také obchodní a ekonomické podmínky - s ohledem na vysokou investiční náročnost by měly být s konečným zákazníkem vyjednány takové přepravní podmínky, které by zajišťovaly společnosti MERO ČR, a. s. návratnost vložených prostředků.

Věřím, že tento projekt by se mohl stát jedním z důležitých společných příspěvků České republiky a Saska ke zvýšení energetické bezpečnosti Unie a unifikaci přepravních cest.

O budoucnosti a o tom, jak zabezpečit své energetické potřeby uvažuje Česká republika, stejně jako Německo a Sasko, zodpovědně. Naše přístupy se v něčem liší, ale základní postoj máme stejný: nechceme být závislí na dovozech a chceme zajistit stabilní, dostupnou a udržitelnou energetiku pro naše ekonomiky.

Rád bych na tomto místě poděkoval saské straně a panu premiérovi za aktivní přístup při pořádání dnešní energetické konference. Věřím, že dnešní setkání, korunované společným prohlášením, a celá energetická konference dále přispějí k prohloubení vzájemného porozumění a k ještě intenzivnější spolupráci ku prospěchu našich sousedních zemí.

Děkuji za pozornost.Kontakt:

Jan Osúch
tiskový mluvčí vlády
osuch.jan@vlada.cz
773 692 234
224 002 058


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 10. 2011 16:42
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Úřad vlády ČR (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Úřad vlády České republiky je ústředním orgánem státní správy. Úřad plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti vlády České republiky a jejích orgánů.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.