KVALITA – předpoklad trvale udržitelného rozvoje | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


KVALITA – předpoklad trvale udržitelného rozvoje


Vzdělávací akce pořádaná již třetí rok společností QUALIFORM, a.s., v rámci národního programu podpory kvality.

Společnost QUALIFORM, a.s. je progresivním poskytovatelem služeb pro firmy i jednotlivce již od roku 1996. Zabývá se stavebním zkušebnictvím, certifikací výrobků, inspekční činností, certifikací systémů managementu, znalectvím a stavební expertízou. Komplexností nabídky, velikostí, odborností a kreditem se společnost zařazuje k první desítce firem na trhu. Klienty jsou soukromé osoby, výrobci, dovozci, stavební dodavatelé, soukromí i veřejní investoři, veřejná správa, orgány státní správy a mnozí další.


Vzdělávací akce proběhla již tradičně v reprezentativním prostředí areálu Hotelu Allvet nedaleko Vyškova, který poskytl všem účastníkům příjemné prostředí pro tento typ akce.

Přednášejícími byli pozvaní odborníci z různých oborů podnikání, Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, ČIA, zástupci vysokých škol VUT v Brně a ČVUT v Praze, Národního informačního střediska podpory kvality zřízeném Radou kvality v ČR.

Účastníky byli vedoucí pracovníci firem z celé České republiky, manažeři systémů managementu  a techničtí pracovníci, kteří při své práci využívají zkoušení stavebních materiálů.

Dopolední program byl pro všechny účastníky společný, zaměřený především na novinky z oblasti legislativy.  Odpoledne se pak účastníci rozdělili do dvou skupin podle zájmu. První skupina byla zaměřena na problematiku spojenou se systémy managementu, druhá na technické otázky spojené s výstavbou.


První přednáškou dopoledního bloku bylo vystoupení Ing. Ryšánka na téma „Národní program posuzování shody systému managementu společenské odpovědnosti“. Široce informoval o současném pohledu na tuto aktuální problematiku nejen v ČR. Posluchače zaujala především část týkající se obsahu normativního dokumentu a časový horizont jeho uvedení do praxe.


Ing. Černá, PhD. svým příspěvkem „Role akreditace v oblasti posuzování shody“ ozřejmila evropskou legislativu spojenou s akreditací a změny, které se promítly do stávajícího postavení Českého akreditačního orgánu.

Ing. Smola vystoupením na téma“Strategie stavebnictví pro příštích 5 let“ velice reálně ukázal a podrobně dokladoval stav českého stavebnictví. I když vize předpokládaného vývoje nebyla optimistická, určitě přinesl mnoho inspirujících podnětů využitelných v praxi.

Dopolední část pokračovala příspěvkem Ing. Košuliče  k odbornou veřejností velmi diskutované novele zákona o zadávání veřejných zakázek. S nadhledem provedl posluchače připomínkami k novele zákona a zdůraznil nezbytnost zákon maximálně zjednodušit, respektovat standardy dlouhodobě užívané ve stavebnictví ( především v názvosloví) a aplikovat použití „selského rozumu“.

Prof. Ing. Hájek, CSc. zaujal více než osmdesáti členné auditorium konferenční místnosti přednáškou na téma „Certifikace komplexní kvality budov“. Ukázal rozdíl mezi tradiční a udržitelnou výstavbou z pohledu vlivu na kvalitu životního prostředí, sociálních a kulturních souvislostí a ekonomických aspektů. Na otázku „Proč provádět hodnocení komplexní kvality budov?“ odpověděl konkrétní argumentací ve třech oblastech.  • Snížení dopadů na životní prostředí

  • Zvýšení uživatelské kvality budov

  • Ekonomická efektivita


Hodnocení komplexní kvality je nedílnou součástí integrovaného přístupu v navrhování budov a stává se nutnou podmínkou kvalitní výstavby. Nástrojem pro hodnocení vytvořeným v České republice v souladu s mezinárodním kontextem je systém SB Tool CZ.

Dopolední blok ukončila Ing. Dorazilová informací z výzkumného úkolu „Green cement and concrete products: Vývoj a technologická podpora zavedení nových typů cementů s nižší ekologickou a ekonomickou náročností pro komplexní využití při výrobě betonů v ČR“. Na projektu dotovaném z MPO ČR program TIP ev. č. FR-TI2/350 se podílí Holcim (Česko), a.s.,člen koncernu, QUALIFORM, a.s. spolu s VUT v Brně, fakulta stavební.Po polední přestávce, kterou všichni přítomní využili nejen k občerstvení, ale také k rozhovorům na příjemném jarním slunci, zahájily odděleně systémová a technická sekce.


První přednáškou v sekci systémů managementu byl velmi podrobný příspěvek Ing. Strnáda,PhD.  o procesním řízení. Přednáškou „Aplikácia procesného riadenia – súčasť riadenia kvality a dalšieho rozvoja“ provedl posluchače historickými souvislostmi procesního řízení od roku 1776 do současnosti. Srovnal funkční a procesní způsob řízení a uvedl výhody procesního řízení. Další část přednášky byla velmi praktický zaměřena. Ing. Strnád provedl přítomné všemi úskalími aplikace procesního řízení a otevřeně se podělil o své dlouholeté a bohaté zkušenosti získané řízením firem i z, práce poradce. Jeho přednáška zaujala nejen tématem předneseným s vysokou odborností, ale i zápalem pro danou problematiku a charismatickou osobností autora.


Ing. Zelinka nechal posluchače nahlédnout do řízení společnosti tématem Kvalita – konkurenceschopnost – inovace pohledem společnosti 5M s.r.o. Velmi inspirující přednáška ukázala velmi praktický přístup k otázkám systému managementu. A rada:“Ve firmě musí fungovat jeden systém řízení.“ Jak toho dosáhnout ?  „Integrovat prvky jednotlivých oblastí do tohoto systému“Oba přednášející vytvořili věcný základ pro panelovou diskusi na téma vymezené otázkou: „Konkurenceschopnost bez kvality?“  Otevřená diskuse, která přinesla množství pohledů na danou otázku, různé názory na vnímání kvality, na systémovou certifikaci a další související oblasti spojené s řízením výrazným způsobem přesáhla vymezený čas.


Paralelní technickou sekci zahájil Doc. Ing. Vymazal, PhD. přednáškou na téma „Organizace mezilaboratorních porovnávacích zkoušek a personální certifikace pracovníků NDT ve stavebnictví“ odborná tématika zaujala především možností okamžitého praktického využití.Ing. Kadlecová zaujala přednáškou o životním cyklu stavby. Životní cyklus stavby je časový úsek od první úvahy o stavebním záměru až po likvidaci stavby. Základní technické vlastnosti stavby jsou dány jejím technickým řešením, které se bezprostředně promítá do ekonomických vlastností. Tedy správně a kvalitně postavený dům vydrží bez oprav déle, než dům, který je ošizen na materiálech či dokončovacích pracích.


Závěr technické sekce patřil problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci


Oba přednášející Ing. Vlčková i Ing. Hanák se shodli na tom, že prosazování BOZP je efektivní pouze tehdy, pokud nespočívá pouze v nápravách jednotlivých nedostatků, ale zkoumá i príčiny jejich výskytu a řeší opatření na predcházení jejich vzniku. Absolutní prioritu má ochrana zdraví a života.


 


Společnost QUALIFORM, a.s.děkuje všem přednášejícím za jejich přínosné prezentace.


Společnost QUALIFORM, a.s. děkuje rovněž všem účastníkům za skvělou atmosféru, k níž svou aktivní účastí velkou měrou přispěli.


Společně se budeme těšit na budoucí ročníky akce Kvalita – předpoklad trvale udržitelného rozvoje.

Kontakt:

Ilja Hynek
majitel
ilja@reklamniagent.cz
www.reklamniagent.cz
603900201


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 15. 6. 2011 7:43
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Reklamní agent Ilja Hynek (ověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
První reklamní agent v ČR.
Internetový reklamní agent Ilja Hynek - jaká bude reklama v roce 2011?
Trendy, směr vývoje reklamy, zaběhnuté formáty a nové možnosti.
Reklama na internetu pro všechny firmy či jednotlivce.
Firemní propagace nejen na internetu, ale také v novinách - tiskové inzeráty do MF DNES.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.