elektronický stavební deník | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


elektronický stavební deník


Představujeme Vám žhavou novinku: elektronický stavební deník QBOOK in real time - elektronický systém kontroly jakosti prací v reálném čase

Jedná se o unikátní systém, který umožňuje kontrolu kvality prováděné práce a zjištěných událostí prostřednictvím mobilního telefonu, vybaveného fotoaparátem, GPS modulem a SW aplikací QBOOK v reálném čase! To znamená přímo z místa provedené činnosti. Díky této službě získáte identifikační údaj, který se nedá nijak zpochybnit!V čem provedená kontrola spočívá?
V pořízení fotografie. Její součástí je samozřejmě vložený komentář, složený z popisu činnosti nebo události s automatickým přiřazením časového razítka, GPS koordinát a IMEI mobilního zařízení. Z toho vyplývá, že se jedná o naprosto jedinečný a nezpochybnitelný časový, polohový a identifikační údaj, který není možné žádným způsobem obejít či zpochybnit. Tento systém je chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví!

Jak to funguje?
Pořízený soubor dat je automaticky odeslán zabezpečenou datovou komunikací mezi mobilním zařízením a serverem, na kterém se pořízená data automaticky třídí, zpracovávají a ukládají. Příchozí data jsou serverem identifikována a přiřazena do klientem zvolené kontrolované činnosti nebo události. Následně jsou uložená data zpracována dle GPS koordinát (určení polohy na mapě), a k tomu je možné přiřadit, dle přání klienta, i aktuální venkovní teplotu v dané lokalitě. Časové razítko se přiřazuje na základě času přijetí dat na server. Rychlost přenosu dat mezi mobilním zařízením a serverem je online. Každá přijatá zpráva se autorizuje a automaticky archivuje.

Kolik tato služba stojí?
Vlastní mobilní aplikace a přístup na online server včetně jeho používání jsou zdarma! Placené jsou pouze uskutečněné datové přenosy a zprávy. Pořizovací náklady jsou minimální. Klient musí mít vlastní mobilní telefony a PC s internetem. Doporučuje se mít vlastní datová tarif.

Proč právě QBOOK?
Jeho podstatou je to, že databáze obsahuje záznamy v reálném čase, tedy bez možnosti jejich následných úprav. Zajišťuje automatickou časovou souslednost se všemi zákonnými údaji, informacemi o průběhu komunikace mezi jednotlivými osobami, informacemi o použitých materiálech a technologických postupech stanovených výrobcem, a jejich dodržování. Záznamy jsou navíc tvořeny fotografiemi a písemným záznamem. Elektronický systém je s výhodou opatřen i přímým propojením s uživateli pro umožnění přímé kontroly v reálném čase a následné odezvy přímo na místo, kde je práce prováděna. Databáze je rozdělena na veřejně přístupnou a uživatelskou část. K veřejně přístupné části má volný přístup alespoň jedna registrovaná osoba. Soukromá uživatelská databáze elektronického systému je přístupná pouze konkrétnímu uživateli. Registrovaná osoba je vybrána ze skupiny investor, státní instituce, finanční nebo pojišťovací instituce, kontrolní orgán, široká veřejnost. Nabídka sdílení uživatelské databáze denních záznamů prováděných prací a kontrola jejich jakosti s jiným registrovaným uživatelem je ve výhodném provedení nastavitelná.


Prokazatelné výhody:

• vytváří se databáze záznamů o vykonané práci se základními údaji o práci, použitých materiálech, přístrojích, pomůcek a nářadí pro vykonání práce, počtech a jménech pracovníků, příloh prokazujících jakost výrobků a odbornost pracovníků, jako jsou fotografie prováděných prací, zakrývaných konstrukcí, seznamem technických listů použitých materiálů a technologií, atd.
• Tyto informace jsou poté v reálném čase uloženy a zpřístupněny všem oprávněným uživatelům a institucím, které tak mohou vykonávat okamžitou kontrolu prováděných prací.
• Elektronický systém kontroly jakosti prováděných prací v reálném čase je s výhodou propojen pomocí mobilu přímo s oprávněnými uživateli a institucemi vstupujícími do tohoto systému a disponujícími právy nahlížet do této databáze, a to v reálném čase. Zároveň jakýkoli z oprávněných uživatelů může předávat informace o průběhu prací, a tak práce řídit bez nutnosti osobní přítomnosti v místě prováděných prací.
• Díky těmto přístupným informacím má uživatel možnost kontroly prováděných prací, kontroly použitých materiálů. Uživatel může požádat mimo jiné i o odbornou konzultaci, týkající se použitých technologií prováděných prací.
• Elektronický systém kontroly prováděných prací v reálném čase je přístupný prostřednictvím internetu, a to nejen pomocí osobního počítače nebo notebooku, ale i přes mobilní telefon vybavený internetovým prohlížečem.
• Zápisy do elektronického stavebního deníku lze provádět pomocí mms brány v mobilním telefonu, nebo pomocí internetu.
• Uživatel není omezen užíváním osobního počítače.
• V případě použití identifikačního údaje v podobě elektronických podpisů, mobilních telefonů a s odesláním unikátního přihlašovacího hesla, není možné zpochybňovat případného uživatele a zpochybňovat jím provedené zápisy. Tímto může být nahrazen jeho vlastnoruční podpis. Systém lze využít i v mezinárodním měřítku.
.
Stačí se zaregistrovat
Práce se systémem začíná registrací uživatele a volbou typu subjektu, jaký reprezentuje ( investor, generální dodavatel, subdodavatel, pracovník, dozor, kontrolní orgán, státní instituce nebo jiné DOSS a jiná oprávněná osoba). Registrací se zařadí do dané databáze, zvolí si své přihlašovací a identifikační údaje v systému a může připojit svůj elektronický podpis pro potřebu oficiálních záznamů. Po registraci obdrží na zadanou emailovou nebo systémovou adresu potvrzení registrace, kde najde odkaz a kliknutím na něj provede aktivaci registrace. Systém poté může začít využívat.

Komu se QBOOK vyplatí?
Zřízení a používání elektronického systému kontroly jakosti prací bude výhodné zejména pro registrované subjekty, jako jsou stavební a developerské firmy, investoři, realitní kanceláře, firmy provádějící správu nemovitostí, firmy provádějící úklidové a údržbové práce, logistické společnosti, bankovní instituce, pojišťovací instituce, instituce a společnosti zajišťující dozor a státní správa. Mohou tak nabídnou přehled o kvalitě probíhajících pracích včetně kontroly jakosti a podrobností a obrázků a jiných digitálních informací, včetně umožnění přístupu veřejnosti k veřejně přístupnému náhledu těchto prací. Dále nalezne uplatnění pro dozor, oceňování, expertních posudků, kterému umožní kontrolu práce v reálném čase, v případě nutnosti umožní okamžité zastavení prací a minimalizaci následných škod. Elektronický systém kontroly jakosti prací nabídne kontrolu prováděných pracích orgánům státní správy v časově nenáročných intervalech a umožní vytvoření podkladů pro případné spory, vytvoří prokazatelné záznamy pro kontrolu pojišťovacích událostí, umožní kontrolu plateb za provedené práce investorovi a finančním institucím, které do zhotovovaného díla a práce investují finanční prostředky. Zároveň vytváří informační databázi pro soudní znalce a statistické účely. Systém umožní také archivaci všech dokumentů v elektronické podobě i po uplynutí zákonné lhůty pro archivaci záznamů a dokumentů.


QBOOK a jeho využití v praxi

• kontrola průběhu stavebních prací (plnohodnotně nahrazuje stavební deník v souladu
• s platnou legislativou)
• kontrola kvality provedené práce
• kontrola produktivity zaměstnanců
• kontrola vnějších vlivů na prováděné dílo (klimatické podmínky a teplota)
• při hlášení a odstranění závad v návaznosti na časovou souslednost (porucha
• veřejného osvětlení, signalizačních světel, závady na zařízeních obce např.
• městský mobiliář, monitorování stavu komunikací aj.)
• kontrola dodržování hygienických předpisů a vyhlášek (např. povinná kontrola
• teploty ledniček);
• kontrola nakládání s odpady
• kontrola dodržování čistoty, provedených úklidových prací (čistota komunikací,
• veřejných prostranství, budov, atd.)
• kontrola dodržování parkování, veřejného osvětlení, pískovišť, přechodů, apod.
• použití při zpracování, kontrole a archivování provedených revizí a revizních
• zpráv
• kontrola prováděných prací na STK
• Kontrola podmínek skladování produktů, kontrola zabezpečení nákladu v logistice
• Kontrola autorských práv
Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 7. 12. 2011 15:15
Kategorie: Ekonomika
Název zdroje: Qbook in real time (NEověřený zdroj [?])
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.