ESF podporují projekty Oblastní charity Hradec Králové | Tiskovky.info

servis pro novináře


Přihlásit | Registrace
Vytisknout Vytisknout

Tisková zpráva


ESF podporují projekty Oblastní charity Hradec Králové


Tisková zpráva ze dne 24. června 2011 Evropské sociální fondy již třetím rokem podporují projekty Oblastní charity Hradec Králové

(HRADEC KRÁLOVÉ) Stále častěji se veřejnost setkává s projekty, které jsou významně podporované finančními prostředky z Evropských sociálních fondů. Oblastní charita Hradec Králové již třetím rokem tuto podporu využívá také, a to u pěti ze svých devíti služeb. Konkrétně je využití prostředků cílené na pomoc lidem bez domova a poradenství pro lidi
v krizové životní situaci. Řečeno slovy sociálního pracovníka, jedná o služby “azylový dům“, “nízkoprahové denní centrum“, “sociální rehabilitace“ a “intervenční centrum“.

Službu „azylový dům“ zajišťují dvě střediska.
V DOMOVĚ PRO MATKY S DĚTMI je tato služba určená matkám (případně otcům)
s dětmi, těhotným ženám starším 18 let. Služba zahrnuje poskytnutí ubytování, podmínek
pro osobní hygienu a pro přípravu stravy, základní sociální poradenství, pomoc při uplatňování oprávněných zájmů i při upevnění kontaktu s rodinou a také zprostředkování návazných služeb. V azylovém domě je zajištěna možnost praní, žehlení prádla, půjčování hraček a knížek, je možné využít dětského hřiště a sportovních potřeb. Pro děti na středisku funguje volnočasový klub Mariánek a pro jejich matky (resp. otce) různé zájmové kroužky.

Druhým je DŮM MATKY TEREZY – středisko sociálních služeb pro lidi bez domova. Komplexně poskytuje čtyři služby- “azylový dům“, „nízkoprahové denní centrum”, “sociální rehabilitaci“
a noclehárnu. Tvoří společně komplexní systém pomoci osobám na různém stupni společenského vyloučení. Z ESF jsou podporované první tři, služba noclehárna je financovaná z jiných zdrojů.
V rámci služby “azylový dům“ si její uživatelé sami, nebo s pomocí pracovníků střediska hledají přiměřené vlastní bydlení i pravidelný příjem a osvojují si schopnost využívat veřejné instituce. Neméně důležité je pro ně také získání vlastní životní vize a obnovení vztahů s jejich rodinou, příbuznými a blízkými. Tuto službu mohou využít muži starší 18 let z Hradce Králové, Královéhradeckého kraje a v případě volné kapacity i celé České republiky a Evropské unie.
Služba „Nízkoprahové denní centrum“ pomáhá zmírnit krizovou situaci a omezit zdravotní
a sociální rizika lidem bez přístřeší. Mohou se zde umýt, v případě nouze požádat o stravu a ošacení a využít nabídky sociálního poradenství. Funguje jednak přímo na středisku a jednak jako služba terénní. Pracovníci střediska se také snaží motivovat uživatele služby k samostatnému řešení jejich situace. K tomu přispívá služba „sociální rehabilitace“. Její uživatelé mohou využít pomoci při uplatňování oprávněných zájmů, obstarávání osobních záležitostí, odborného poradenství. Pracovníci střediska vedou uživatele k soběstačnosti, začlenění do společnosti a uživatelé se také účastní pracovních terapií, vzdělávacích a aktivizačních činností (kurz práce na počítači, řemeslná výroba drobných předmětů apod.). Služby Denní centrum a Sociální rehabilitace jsou určeny mužům a ženám zdržujícím se v Hradci Králové, starším 18 let.


Poradenství pro lidi v krizové životní situaci poskytuje INTERVENČNÍ CENTRUM pro osoby ohrožené domácím násilím. Nabízí pomoc lidem žijícím v celém Královéhradeckém kraji. Do jeho činnosti patří například poskytnutí akutní psychologické podpory, následné podpůrné psychoterapie, právního poradenství a zprostředkování dalších služeb, dále osvěta a koordinace interdisciplinárních týmů.

Financování významné části nákladů výše uvedených služeb zajišťuje Královéhradecký kraj v rámci Individuálního projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji“, financovaného z Evropského sociálního fondu EU a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Tento projekt se zaměřuje na poskytování služeb sociální prevence osobám sociálně vyloučeným nebo ohroženým sociálním vyloučením na území Královéhradeckého kraje. Cílem je pomoci osobám z cílových skupin plně se zapojit do ekonomického, sociálního a kulturního života společnosti; zejména pak umožnit jejich vstup či návrat na trh práce, udržení se na trhu práce nebo přístup ke službám, které návrat na trh práce umožňují.Kontakt:

petra Zíková
PR, koordinátor dobrovolníků
dobro@hk.caritas.cz
www.chatirahk.cz
774836276


Vstoupit do diskuse >> | Počet příspěvků: 0

Vydáno: 22. 7. 2011 13:58
Kategorie: Ostatní
Název zdroje: Oblastní charita Hradec Králové (NEověřený zdroj [?])
Popis zdroje:
Posláním Oblastní charity Hradec Králové je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání, a to v Hradci Králové a okolí.
PR

Distribucezpráv

>>
Vytvoříme za vás tiskovou zprávu a distribujeme ji 2000 novinářům.
news

Jsemnovinář

Novinářům poskytujeme pouze kvalitní a ověřené informace.
 i 

Jsemnávštěvník

>>
Přečtěte si jedinečné zprávy z první ruky dříve než ostatní.